Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Quyết định số 173/QĐ-TCDT ban hành ngày 10/12/2009 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

Văn bản đính kèm: