Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Quyết định số 172/QĐ-TCDT ban hành ngày 10/12/2009 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

Văn bản đính kèm: