Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Quyết định số 86/QĐ-TCDT ban hành ngày 04/02/2010 Về việc ban hành định mức bảo quản hàng dự trữ nhà nước năm 2010

Văn bản đính kèm: