Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

___________________
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Số: 534/QĐ-TCDT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8  năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo

tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với các đơn vị

trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

_______________________________

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1652/QĐ-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1818/QĐ-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-TCDT ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước phê duyệt Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Tổng cục Dự trữ Nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Phê duyệt Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước (kèm theo). Quyết định này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

          Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn hoặc vướng mắc, các đơn vị có thể gửi văn bản về Văn phòng Tổng cục để tổng hợp trình Tổng cục xem xét, điều chỉnh./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;      

- Bộ Tài chính (để b/c);

- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);

- Lưu: VT, TH.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Đình Hòa

 

 

Văn bản đính kèm: