Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

----------------

 

Số: 86/QĐ-TCDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành định mức bảo quản hàng dự trữ nhà nước năm 2010

---------------------

                                                             

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

 

          Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

          Căn cứ Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ tưởng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng Cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

          Căn cứ Thông tư 143/2007/TT-BTC ngày 03/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

          Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC ngày 20/10/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành định mức bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp;

          Căn cứ Quyết định số 96/2008/QĐ-BTC ngày 30/10/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành định mức bảo quản máy bơm chữa cháy do TCDTNN quản lý;

          Căn cứ Thông tư số 99/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành định mức phí nhập, xuất vật tư, thiết bị DTNN tại cửa kho Cục DTQG;

          Căn cứ Thông tư số 107/2009/TT-BTC ngày 26/5/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành định mức bảo quản hàng hóa dự trữ nhà nước do Cục DTQG trực tiếp quản lý;

          Căn cứ Thông tư số 196/2009/TT-BTC ngày 05/10/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành định mức phí nhập, xuất lương thực dự trữ nhà nước tại cửa kho Dự trữ nhà nước;

          Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài vụ Quản trị, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này hệ thống danh mục định mức bảo quản hàng dự trữ nhà nước năm 2010 (kể từ ngày 01/01/2010) bao gồm:

1. Hệ thống danh mục định mức phí bảo quản hàng dự trữ nhà nước năm 2010:

- Hệ thống danh mục định mức phí bảo quản thóc đổ rời áp suất thấp và máy bơm chữa cháy (phụ lục 01).

- Hệ thống danh mục định mức phí nhập, xuất vật tư, thiết bị DTNN tại cửa kho Dự trữ nhà nước và phí bảo quản hàng DTNN do Tổng Cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý (phụ lục 02).

- Hệ thống danh mục định mức phí nhập, xuất lương thực tại cửa kho Dự trữ nhà nước (phụ lục 03).

2. Định mức hao hụt gạo bảo quản kín (bổ sung khí CO2, N2; yếm khí và khử ôxi), thực hiện theo mục 2 điều 1 Quyết định số 128/QĐ-DTQG ngày 23/3/2009 của Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia về việc ban hành định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia năm 2009.

3. Định mức hao hụt thóc bảo quản thoáng tự nhiên, thực hiện theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BTC ngày 8/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Điều 2. Cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước khu vực căn cứ vào hệ thống danh mục định mức ban hành theo Quyết định này và đặc điểm thực tế tại đơn vị để tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành và đảm bảo không vượt qua định mức được Tổng Cục giao.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng các Vụ, Chánh văn phòng Tổng Cục, Cục trưởng các Cục Dự trữ nhà nước khu vực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT, KHCNBQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Dương Thành Trung

 

 

 

Văn bản đính kèm: