Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

 

BỘ TÀI CHÍNH

------

Số: 61/2009/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

 

Hà Nội, ngày  26  tháng 3  năm 2009

 

 

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

về dự trữ nhà nước đối với gạo bảo quản kín

--------------------

 

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo bảo quản kín.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quy phạm bảo quản gạo dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 34/2004/QĐ-BTC ngày 14/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Điều 3. Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, nhập, xuất và bảo quản gạo dự trữ nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

 

  Nơi nhận:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan

 thuộc Chính phủ;

- Các cơ quan Trung ương của các

 đoàn thể;

- Viện KSNDTC;

- Tòa án NDTC;

- Kiểm toán NN;

- Công báo;

- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);

- Các DTQG khu vực;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ TC;

- Lưu: VT, Cục DTQG.            

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Sỹ Danh

 

 

           

 

Văn bản đính kèm: