Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

-----------

Số: 681/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

-----------

                             Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Phương thức mua thóc dự trữ quốc gia năm 2012

-----------

 

 

 

 

 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 15/2011/QĐ-TTg ngày 09/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về mua lương thực dự trữ nhà nước hàng năm;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,

 

 QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thực hiện mua thóc dự trữ nhà nước năm 2012 tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực theo phương thức mua trực tiếp, rộng rãi của mọi đối tượng tại cửa kho dự trữ nhà nước.

Điều 2. Giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước xây dựng phương án giá mua thóc trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét quyết định để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước căn cứ Quyết định số 3192/QĐ-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao nhiệm vụ mua, bán hàng dự trữ quốc gia năm 2012 để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc mua thóc tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đảm bảo chất lượng và kế hoạch mua thóc dự trữ năm 2012, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài chính.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Cục trưởng các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lãnh đạo Bộ;

- Lưu: VT, T

 KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Đã ký

Nguyễn Hữu Chí

 

Văn bản đính kèm: