Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 91/2004/QĐ-BTC
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2004                          
 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành định mức bảo quản hàng hóa dự trữ nhà nước do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ Quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 270/2003/QĐ-TTg ngày 24/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ Quốc gia;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Dự trữ Quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống danh mục định mức bảo quản hàng hoá dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ Quốc gia trực tiếp quản lý.

Định mức hao hụt thóc, gạo dự trữ quốc gia tạm thời thực hiện theo Quyết định số 52/QĐ-BKH ngày 22/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Đơn giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ làm căn cứ để xây dựng các định mức trên tính theo giá bình quân Quý IV/2004. Trong quá trình thực hiện định mức hàng năm, Cục Dự trữ Quốc gia được phép tính theo giá thực tế của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ nhưng không quá 50% chỉ số tăng giá hàng hoá, dịch vụ bình quân do Tổng cục Thống kê công bố.

Điều 3. Cục trưởng Cục Dự trữ Quốc gia căn cứ vào Hệ thống danh mục định mức bảo quản hàng hoá dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Quyết định này hướng dẫn và tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm thực tế của các đơn vị trực thuộc nhưng không vượt quá định mức đã quy định tại Hệ thống danh mục.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Hệ thống danh mục định mức bảo quản hàng hoá ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng để quyết toán chi phí bảo quản hàng hoá dự trữ quốc gia từ năm 2004.

Cục trưởng Cục Dự trữ Quốc gia, Vụ trưởng Vụ Tài vụ Quản trị và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
Trần Văn Tá

 

Văn bản đính kèm: