Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

BỘ TÀI CHÍNH

--------------

Số: 97/2007/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia

do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý

__________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

 

            Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

            Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004;

            Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

            Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

            Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

            Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

            Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 270/2003/QĐ-TTg ngày 24/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ quốc gia trực thuộc Bộ Tài chính;

            Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý.

 

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

            Điều 3. Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia, Thủ trưởng các đơn vị thuộc  Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

   Nơi nhận:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan TW của các đoàn thể;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão TW;

- Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Tài chính, Cục Thuế, KBNN, Cục Hải quan các tỉnh,

thành phố trực thuộc TW;

- Các DTQG khu vực;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính;

- Công báo;

- Lưu: VT, Cục DTQG.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

          Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Văn bản đính kèm: