Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 91/2007/QĐ-BTC
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2007                          
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 62/2007/QĐ-BTC ngày 17/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 270/2003/QĐ-TTg ngày 24/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ quốc gia trực thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. “Sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm c, Khoản 1, Điều 14 Quy chế nhập, xuất lương thực DTQG ban hành kèm theo Quyết định số 62/2007/QĐ-BTC ngày 17/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, như sau:

- b. Đối với chi phí nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Dự trữ quốc gia khu vực hoặc cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ nhập, xuất, vận chuyển hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ có nhiệm vụ lập dự toán chi phí báo cáo Cục Dự trữ quốc gia xem xét, quyết định. Cục Dự trữ quốc gia thực hiện cấp kinh phí cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ cứu trợ, viện trợ.

- c. Nguồn kinh phí thực hiện nhập xuất lương thực dự trữ quốc gia được giao dự toán từ đầu năm cho Cục Dự trữ quốc gia. Cục Dự trữ quốc gia chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng chế độ qui định. Trường hợp dự toán đã giao còn thiếu, Cục Dự trữ quốc gia báo cáo Bộ Tài chính để cấp bổ sung đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản đính kèm: