Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2019

(26/09/2019)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

Địa chỉ: số 05- Trưng Nữ Vương, phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại/fax/email: Điện thoại 02703.910.867; Fax 02703. 910.865.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2019.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

3. Giá gói thầu: (40.910.000 đồng + 1,2% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm) theo Thông tư số 45/2016/TT-BTC (Giá đã bao gồm thuế GTGT).

4. Giá trúng thầu: (40.910.000 đồng + 1,2% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm) * 55%  theo Thông tư số 45/2016/TT-BTC (Giá đã bao gồm thuế GTGT).

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty đấu giá hợp danh tài sản Lam Sơn.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2019.

8. Quyết định phê duyệt: 167/QĐ-CDTCL ngày 25/9/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.Các tin đã đưa ngày: