Cục DTNN khu vực Việt Trì thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp 1.125 m2 cót nứa phục vụ bảo quản thường xuyên 4.186,456 tấn muối ăn DTQG

(20/11/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì.

- Địa chỉ: Phương Vân Cơ - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210. 3952.169          Fax: 0210.399.285                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Tên gói thầu: Cung cấp 1.125 m2 cót nứa phục vụ công tác bảo quản thường xuyên muối ăn DTQG năm 2020.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá phần thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Lựa chọn nhà thầu cung cấp 1.125 m2 cót nứa phục vụ bảo quản thường xuyên 4.186,456 tấn muối ăn DTQG.

Chỉ định thầu rút gọn.

73.125.000

73.125.000

Ông Nguyễn Văn Bình -  Chủ cửa hàng vật liệu xây dựng.

Quyết định phê duyệt số  168/QĐ - CCDTVT ngày 19/11/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước

Việt Trì.

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2020.

 

* Danh sách các nhà thầu không trúng thầu:

1. Ông: Trần Văn Vụ - Chủ cửa hàng vật liệu xây dựng

- Không trúng thầu: Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu Chi cục Dự trữ Nhà nước quy định.

2. Ông: Đỗ Văn Tám - Chủ cửa hàng vật liệu xây dựng

- Không trúng thầu : Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu Chi cục Dự trữ Nhà nước quy định.


 Các tin đã đưa ngày: