Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, thay thế thiết bị cân bàn điện tử.

(03/12/2019)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258.3889289, 0258.3889669. Fax: 0258.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

2. Tên dự toán: Sửa chữa, thay thế thiết bị cân bàn điện tử.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 314/QĐ-CDTNTB ngày 02/12/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa, thay thế thiết bị cân bàn điện tử.

4. Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 66.900.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu chín trăm nghìn đồng).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

Số

TT

Tên gói thầu

Giá

gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Sửa chữa, thay thế thiết bị cân bàn điện tử

66.900.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 12 năm 2019

Hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá trong quá trình thực hiện hợp đồng

Trong vòng15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lựcCác tin đã đưa ngày: