Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lắp đặt đường cấp nước phục vụ sinh hoạt cho tập thể Cán bộ công chức Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang

(29/11/2019)

         A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng  thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

- Địa chỉ: Số 186  Đường Quang Trung  - Phường Tân Quang – TP.Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang

Điện Thoại: 02703.822.292  -  Fax  : 0273.874.959

2. Tên gói thầu: Lắp đặt đường cấp nước phục vụ sinh hoạt cho tập thể Cán bộ công chức Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang.

3. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

4. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 339/QĐ- CDTHLS ngày 27/11/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lắp đặt đường cấp nước phục vụ sinh hoạt cho tập thể Cán bộ công chức Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang.

5. Giá gói thầu: 96.396.000đ (Số tiền bằng chữ: Chín mươi sáu triệu, ba trăm chín mươi sáu nghìn đồng)

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức Hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: : Lắp đặt đường cấp nước phục vụ sinh hoạt cho tập thể Cán bộ công chức Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang

 

 

96.396.000

Sử dụng từ nguồn chi quản lý hành chính năm 2019.

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Từ ngày 27/11/2019

 

 

Trọn gói

 

Tối đa 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: