Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp xuất kho 2.500 tấn thóc DTQG nhập kho vụ ĐX 2016 thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2017 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ

(10/10/2017)

THÔNG BÁO

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ; Điện thoại:        0292.3841447     - Fax: 0292.3841447.

2. Tên dự toán: Thuê bốc xếp xuất kho 2.500 tấn thóc DTQG nhập kho vụ ĐX 2016 thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2017 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

 3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 111/QĐ-CCDTCT ngày 10/10/2017 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Thuê bốc xếp xuất kho 2.500 tấn thóc DTQG nhập kho vụ ĐX 2016 thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2017 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

5. Tổng mức đầu tư: 175.000.000đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi lăm triệu đồng).

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm thuế GTGT, tai nạn rủi ro và các khoản chi phí khác liên quan đến quá trình bốc xếp hàng xuất kho)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê bốc xếp xuất kho 2.500 tấn thóc DTQG nhập kho vụ ĐX 2016 thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2017 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ

175.000.000

Ngân sách Nhà nước năm 2017

Chỉ định thầu rút gọn theo Khoản 2, Điều 56 Nghị định số 63.

 

Trong tháng 10/2017

Hợp đồng trọn gói theo đơn giá cố định

Thực hiện đến hết  ngày 31/12/2017

Tổng cộng

175.000.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: