Chi cục DTNN Vĩnh Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo nhập kho dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

(11/06/2024)

 

           A.Thông tin chung:

1.Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long.

- Địa chỉ: 162B-QL1A, Khóm Tân Quới Đông, P.Trường An, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Điện thoại: 02703.912549

          2.Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo nhập kho dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long.

          3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Số 21/QĐ-CCDTVL ngày 08/6/2024 của Chi Cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo nhập kho dự trữ quốc gia  thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long.

          - Người ký duyệt: Trịnh Văn Trí;                 Chức vụ: Chi Cục Trưởng        

          4.Tên chủ đầu tư: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

S T

T

Tên gói thầu

 

Số TBMT

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Phương thức LCNT

Giá gói thầu

(Giá đã bao gồm thuế  GTGT, hóa đơn theo quy định và các chi phí khác có liên quan)

Giá trúng thầu

(Giá đã bao gồm thuế  GTGT, hóa đơn theo quy định và các chi phí khác có liên quan)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo nhập kho dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long.

IB2400138078 - 00

Chào hàng cạnh tranh, đấu thầu qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 

241.500.000 đồng

( Hai trăm bốn mươi mốt triệu năm trăm ngàn đồng)

202.996.500 đồng  ( Hai trăm lẻ hai triệu chín trăm chín mươi sáu ngàn năm trăm đồng).

Công ty TNHH TDIRECT Việt Nam

Hợp đồng trọn gói

45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo hoàn thành đến hết ngày 13/7/2024

 

Số tiền bằng chữ: ( Hai trăm lẻ hai triệu chín trăm chín mươi sáu ngàn năm trăm đồng).

Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long trân trọng thông báo./. 

 Các tin đã đưa ngày: