Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo mời thầu cung cấp 2.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 (đợt 2)

(12/06/2024)

 

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên

- Địa chỉ: Số 235 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 02693 723 542               Fax: 02693 723 548

2. Tên gói thầu:

- Gồm 02 gói thầu, tên gói thầu, giá gói thầu, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện gói thầu cụ thể như sau:

Stt

Tên chủ đầu tư

Tên gói thầu

Số lượng    (tấn)

Giá gói thầu

(đồng)

Thời gian  tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện gói thầu

1

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực  Bắc Tây Nguyên

Gói thầu số 01: Cung  cấp 1.000 tấn gạo nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Kon Tum

1.000

15.750.000.000

30 ngày

50 ngày, chậm nhất hết ngày 30/8/2024.

2

Gói thầu số 02: Cung  cấp 1.000 tấn gạo nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai

1.000

15.700.000.000

Tổng giá gói thầu

 

31.450.000.000

 

 

Giá gói thầu đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng, có cả bao bì quy định tại Điểm 4.2.7 QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và gạo giao trên phương tiện của bên bán tại cửa kho dự trữ thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

- Lĩnh vực đấu thầu: Mua sắm hàng hóa.

3. Tiêu chuẩn chất lượng: Gạo hạt dài, loại 15% tấm, xuất xứ trong nước được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2024 tại Nam Bộ đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Mục 2.1 QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia.

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

5. Loại Hợp đồng: Trọn gói.

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.

7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

8. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian đăng tải E-TBMT ngày 12/6/2024 (đính kèm Quyết định phê duyệt E-HSMT và E-HSMT đã được phê duyệt).

- Phát hành E-HSMT: Ngay sau khi đăng tải thành công E-TBMT trên website https://muasamcong.mpi.gov.vn

- Thời hạn hiệu lực của E-HSDT: ≥ 90 ngày.

9. Bảo đảm dự thầu:

- Bảo đảm dự thầu cho từng gói thầu cụ thể như sau:

Stt

Tên gói thầu

Giá trị bảo đảm dự thầu (đồng)

Bằng chữ

1

Gói thầu số 01: Cung  cấp 1.000 tấn gạo nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà Nước Kon Tum

472.500.000

Bốn trăm bảy mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn.

2

Gói thầu số 02: Cung  cấp 1.000 tấn gạo nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai

471.000.000

Bốn trăm bảy mươi mốt triệu đồng chẵn.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 01 tháng 7 năm 2024.

11. Thời điểm mở thầu: Trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu tại website https://muasamcong.mpi.gov.vn.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên kính mời các nhà thầu có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia./.

 Các tin đã đưa ngày: