Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024

(10/04/2024)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258.3889289; 0258.3884578. Fax: 0258.3889239.

- E-mail: dtnnkv-namtrungbo@gdsr.gov.vn.

2. Tên kế hoạch LCNT: Lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 164/QĐ-TCDT ngày 08/4/2024 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua tổng số 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024.

4. Tên dự toán mua sắm: Các gói thầu mua gạo dự trữ quốc gia năm 2024 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

5. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

  1. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:
  1. Tên gói thầu, số lượng gạo, địa điểm nhập kho, giá gói thầu (đã bao gồm 5% thuế GTGT, có cả bao bì và gạo giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ):

 

 

STT

Tên gói thầu

Tóm tắt công việc chính

Số lượng (tấn)

Địa điểm nhập kho

Giá gói thầu (đồng)

1

Gói thầu số 01: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên

Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên

1.500  

Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên, tỉnh Phú Yên

23.250.000.000

2

Gói thầu số 02: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên

Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên

1.500  

23.250.000.000

3

Gói thầu số 03: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa

Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa

1.000  

Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

15.450.000.000

4

Gói thầu số 04: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa

Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa

1.000  

15.450.000.000

5

Gói thầu số 05: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa

Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa

1.000  

15.450.000.000

6

Gói thầu số 06: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa

Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa

1.000  

15.450.000.000

7

Gói thầu số 07: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận

Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận

1.000  

Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận

15.400.000.000

8

Gói thầu số 08: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận

Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận

1.000  

15.400.000.000

9

Gói thầu số 09: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận

Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận

1.500  

23.100.000.000

Tổng cộng

 

10.500  

 

162.200.000.000

 

 

2. Tiêu chuẩn chất lượng gạo: gạo hạt dài, loại 15% tấm, xuất xứ trong nước được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2024 tại Nam Bộ đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Mục 2.1 QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 40 ngày.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: trong tháng 4/2024.

- Thời gian đăng tải E-TBMT chậm nhất đến ngày 12/4/2024 (đính kèm Quyết định phê duyệt E-HSMT và E-HSMT đã được phê duyệt). E-HSMT được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 02/5/2024.

- Thời điểm mở thầu: trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

8. Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày, chậm nhất hết ngày 05/7/2024.

 

 Các tin đã đưa ngày: