Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo mời thầu 09 gói thầu mua 9.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024

(11/04/2024)

 

I. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

2. Địa chỉ: Số 186 - Đường Quang Trung - TP Tuyên Quang -Tỉnh Tuyên Quang

3. Điện thoại: 02073.874.968 

4. Quyết định phê duyệt E-HSMT: Quyết định số 113/QĐ-CDTHLS ngày 10/4/2024 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn về việc phê duyệt E-HSMT 09 gói thầu mua 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

5. Tên chủ đầu tư, bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

II. Nội dung của thông báo:

1. Số Thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

- Gói thầu số 01: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại kho Phú Thịnh, Chi cục DTNN Yên Bái. Mã TBMT: IB2400077224.

- Gói thầu số 02: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại kho Phú Thịnh, Chi cục DTNN Yên Bái. Mã TBMT: IB2400077752.

- Gói thầu số 03: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại kho Phú Thịnh, Chi cục DTNN Yên Bái. Mã TBMT: IB2400077835 .

- Gói thầu số 04: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại kho Tuyên Quang, Chi cục DTNN Tuyên Quang. Mã TBMT: IB2400078073.

- Gói thầu số 05: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại kho Tuyên Quang, Chi cục DTNN Tuyên Quang. Mã TBMT: IB2400078161.

- Gói thầu số 06: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại kho Tuyên Quang, Chi cục DTNN Tuyên Quang. Mã TBMT: IB2400078207.

- Gói thầu số 07: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại kho Hà Giang, Chi cục DTNN Tuyên Quang. Mã TBMT: IB2400078246.

- Gói thầu số 08: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại kho Hà Giang, Chi cục DTNN Tuyên Quang. Mã TBMT: IB2400078392.

- Gói thầu số 09: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại kho Hà Giang, Chi cục DTNN Tuyên Quang. Mã TBMT: IB2400078485.

2. Tiêu chuẩn chất lượng gạo: Gạo hạt dài, loại 15% tấm, xuất xứ trong nước, được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông xuân năm 2024 tại Nam Bộ đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Mục 2.1 QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời điểm đăng tải TBMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: ngày 10/4/2024. (đính kèm Quyết định phê duyệt E-HSMT và E-HSMT đã được phê duyệt). E-HSMT được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu.

7. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 02/5/2024. Mở thầu trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

 Các tin đã đưa ngày: