Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 447/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ____________________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm

Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu 

___________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                         

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;                                                                    

- Văn phòng Quốc hội;                                                                     

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KTN (5b). XH

THỦ TƯỚNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

 

 

QUY CHẾ   

Hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình

mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-TTg

ngày  08  tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

___________

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu được thành lập theo Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg             ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là           Ban Chủ nhiệm Chương trình) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Chủ nhiệm Chương trình, giúp Ban Chỉ đạo quốc gia Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia) tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (sau đây gọi tắt là Chương trình) và các chương trình khác liên quan đến vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Điều 2. Các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình tham gia các hoạt động chung của Ban Chủ nhiệm Chương trình và thực hiện nhiệm vụ do Chủ nhiệm Chương trình phân công.

 

Điều 3. Cơ quan thường trực của Ban Chủ nhiệm Chương trình là Văn phòng Chương trình (đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường), giúp Chủ nhiệm Chương trình tổng hợp, xử lý và giải quyết các vấn đề có liên quan trong quá trình thực hiện Chương trình.

 

Điều 4. Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng con dấu của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến Chương trình.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Chủ nhiệm Chương trình

1. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về kết quả hoạt động của Chương trình.

2. Thừa uỷ quyền Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia quản lý, điều hành hoạt động, hướng dẫn thực hiện Chương trình.

3. Xây dựng kế hoạch công tác, chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia; chỉ đạo các cấp có thẩm quyền về việc hoàn chỉnh cơ chế, chính sách quản lý, điều hành, hướng dẫn thực hiện Chương trình.

4. Tổ chức vận động các cơ quan, tổ chức, nhà tài trợ, tổ chức phi Chính phủ, cá nhân trong nước và ngoài nước để huy động nguồn vốn, hỗ trợ kỹ thuật cho Chương trình theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu; tổng hợp đánh giá việc thực hiện Chương trình.

6. Tổng hợp đề nghị kinh phí thực hiện Chương trình hàng năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đề xuất phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình, gửi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

7. Điều phối các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông liên quan đến biến đổi khí hậu.

8. Chỉ đạo, hướng dẫn sơ kết, tổng kết các hoạt động, mô hình, sáng kiến ứng phó với biến đổi khí hậu.

9. Chủ trì các phiên họp của Ban Chủ nhiệm Chương trình.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia giao.

Điều 6. Phó Chủ nhiệm Chương trình, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý Chương trình phân bổ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình theo mục tiêu và nhiệm vụ hàng năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Xây dựng kế hoạch, nội dung lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội với Chương trình; xây dựng kế hoạch ngân sách để thực hiện Chương trình.

3. Nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy định cơ chế quản lý điều hành hoạt động của Chương trình.

4. Phối hợp với cơ quan quản lý Chương trình kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình ở các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Điều 7. Phó Chủ nhiệm Chương trình, Thứ trưởng Bộ Tài chính

1. Tham gia với cơ quan quản lý Chương trình trong việc xây dựng, phân bổ kinh phí của Chương trình theo mục tiêu và nhiệm vụ hàng năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Chủ trì việc nghiên cứu, xây dựng, hướng dẫn cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình.

3. Phối hợp với cơ quan quản lý Chương trình kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình ở các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Điều 8. Các Ủy viên Ban Chủ nhiệm

1. Ủy viên Thường trực Ban Chủ nhiệm, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay mặt Chủ nhiệm Chương trình xử lý, giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của Chủ nhiệm Chương trình được quy định tại Điều 5 Quy chế này.

2. Các Ủy viên Ban Chủ nhiệm

Căn cứ vào các nhiệm vụ quy định tại Chương trình được phê duyệt tại Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, các Ủy viên Ban Chủ nhiệm đại diện các Bộ có trách nhiệm triển khai các công việc thuộc thẩm quyền và theo phân công của Chủ nhiệm Chương trình.

 

Chương III

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG  VÀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

 

Điều 9. Chế độ làm việc

Các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thảo luận tập thể và quyết định theo đa số ý kiến của thành viên về các nội dung sau:

1. Kế hoạch, nội dung thực hiện Chương trình hàng năm và dự kiến phân bổ nguồn ngân sách nhà nước cho các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức chính trị xã hội.

2. Cơ chế phối hợp, lồng ghép các hoạt động của Chương trình.

3. Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình và công tác thi đua khen thưởng.

Điều 10. Chế độ họp

1. Ban Chủ nhiệm Chương trình họp định kỳ 6 tháng một lần để đánh giá kết quả hoạt động và kế hoạch chỉ đạo triển khai nhiệm vụ. Trường hợp cần thiết, Chủ nhiệm Chương trình có thể triệu tập họp bất thường.

2. Trước khi họp Ban Chủ nhiệm về nội dung, kế hoạch nhiệm vụ hàng năm, Chủ nhiệm Chương trình gửi lấy ý kiến các thành viên Ban Chủ nhiệm bằng văn bản trước 3 ngày làm việc.

3. Chủ nhiệm Chương trình quyết định việc mời Ban Tư vấn quốc tế về biến đổi khí hậu tham dự các cuộc họp của Ban Chủ nhiệm.

Điều 11. Chế độ thông tin, báo cáo

Định kỳ 6 tháng, năm, các thành viên Ban Chủ nhiệm báo cáo Chủ nhiệm Chương trình kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, những vấn đề phát sinh đã xử lý hoặc xin ý kiến chỉ đạo thông qua Văn phòng Chương trình trước ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo để tổng hợp, báo cáo tại phiên họp định kỳ Ban Chủ nhiệm.

Điều 12. Chế độ kiểm tra

Ban Chủ nhiệm Chương trình tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động chung và từng nhiệm vụ, dự án của Chương trình. Thời gian, địa bàn, nội dung kiểm tra do Chủ nhiệm Chương trình quyết định và thông báo đến các thành viên để thực hiện. 

 

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 13. Tổ chức thực hiện

Chủ nhiệm Chương trình phối hợp với các Bộ, ngành liên quan theo dõi việc thực hiện Quy chế này.

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung Quy chế, Chủ nhiệm Chương trình báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia xem xét, quyết định./.

 

 

             

THỦ TƯỚNG

 

 

 

(Đã ký)

                                       Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản đính kèm: