Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: diệt trùng 6.000 tấn thóc tẻ dự trữ quốc gia nhập kho năm 2021

(09/09/2021)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt -Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định

Điện thoại/fax/email: 02283.845150       - Fax: 02283.842081

Đề nghị Cục công nghệ thông tin đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: diệt trùng 6.000 tấn thóc tẻ dự trữ quốc gia nhập kho năm 2021

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

3. Giá gói thầu: 72.000.000 đồng (Bằng chữ: bảy hai triệu đồng)

4. Giá trúng thầu: 72.000.000 đồng. (Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu đồng)

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Khánh An

6. Loại hợp đồng: Trọn gói

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 25 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực.

8. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 349/QĐ-CDTHNN ngày 01/9/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “diệt trùng 6.000 tấn thóc tẻ dự trữ quốc gia nhập kho năm 2021”./.

 Các tin đã đưa ngày: