Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị năm 2021

(08/09/2021)

 

         A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng  thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

- Địa chỉ: Số 186  Đường Quang Trung  - Phường Tân Quang – TP.Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang.

Điện Thoại: 02073.822.292  -  Fax  : 0273.874.959

2. Tên gói thầu: Mua sắm giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2021.

3. Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-CDTHLS ngày 07/9/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2021.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

5. Tổng mức đầu tư: 400.000.000 đồng.

(Bốn trăm triệu đồng chẵn).

          B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:                               

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức Hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2021

400.000.000

Ngân sách nhà nước năm 2021 (Định mức phí nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG, nhóm chi nghiệp vụ chuyên môn phần Tổng cục phê duyệt trước khi thực hiện)

Chào hàng cạnh tranh qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 9/2021

Trọn gói

60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: