Cục DTNN khu vực Đông Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm vận chuyển đường bộ 10.000 tấn gạo và vận chuyển đường biển 12.000 tấn gạo viện trợ cho Cuba

(06/09/2021)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.822.720

- Fax: 02253.747 179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án:  Cung cấp dịch vụ bảo hiểm vận chuyển đường bộ 10.000 tấn gạo và vận chuyển đường biển 12.000 tấn gạo viện trợ cho Cuba.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bảo hiểm vận chuyển đường bộ 10.000 tấn gạo và vận chuyển đường biển 12.000 tấn gạo viện trợ cho Cuba.

Chỉ định thầu (quy trình chỉ định thầu rút gọn)

2.119.821.000 đồng

1.645.428.625 đồng

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Quyết định số                          281/QĐ-CDTĐB ngày 06/9/2021 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi giao xong 12.000 tấn gạo tại cảng La Habana của Cuba

 Các tin đã đưa ngày: