Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo mời thầu các gói thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa điểm kho Yên Bái

(02/08/2021)

 

Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

 Địa chỉ: Số 186 –Đường Quang Trung - Phường Tân Quang - Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang.

 Điện Thoại: 02073.822.292  -  Fax  : 0273874959

 Mã số thuế: 5000780408

          1. Tên gói thầu:

1.1. Gói thầu số 1: Thi công cải tạo, sửa chữa điểm kho Yên Bái.

- Loại gói thầu: Xây lắp

          - Giá gói thầu: 178.576.074 đồng (Số tiền bằng chữ:Một trăm bảy mươi tám triệu, năm trăm bảy mươi sáu nghìn, không trăm bảy mươi tư đồng).

          - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng, một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.2. Gói thầu số 2: Giám sát thi công cải tạo, sửa chữa điểm kho Yên Bái.

- Loại gói thầu:

Xây lắp0  Tư vấnS  Phi tư vấn 0 Hỗn hợp0

          - Giá gói thầu: 5.866.224 đồng (Số tiền bằng chữ:Năm triệu, tám trăm sáu mươi sáu  nghìn, hai trăm hai mươi bốn đồng).

          - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

          - Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ xây lắp gói thầu số 1.          

2. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa điểm kho Yên Bái.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2021 (Phí nhập, xuất hàng DTQG, nhóm chi nghiệp vụ chuyên môn phần Tổng cục phê duyệt trước khi thực hiện).Các tin đã đưa ngày: