Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa điểm kho Yên Bái

(29/07/2021)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng  thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

- Địa chỉ: Số 186  Đường Quang Trung - Phường Tân Quang – TP.Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang.

Điện Thoại: 02073.822.292 

2. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa điểm kho Yên Bái.

3. Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-CDTHLS ngày 29/7/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa điểm kho Yên Bái.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

5. Tổng mức đầu tư: 205.000.000 đồng.

(Hai trăm linh năm triệu đồng chẵn).

          B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:                               

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức Hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 1: Thi công cải tạo, sửa chữa điểm kho Yên Bái

 

178.576.074

 

Phí nhập xuất hàng DTQG năm 2021 - phần Tổng cục phê duyệt trước khi thự3c hiện

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng

1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý III năm 2021

Trọn gói

20 ngày

2

Gói thầu số 2: Giám sát thi công cải tạo, sửa chữa điểm kho Yên Bái

5.866.224

Phí nhập xuất hàng DTQG năm 2021 - phần Tổng cục phê duyệt trước khi thực hiện

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III năm 2021

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu xây lắp

 Các tin đã đưa ngày: