Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Mua vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia năm 2019.

(10/01/2020)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Địa chỉ: Số 4, ngõ Hàng Chuối 1, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0243762531; Fax: 02432151091.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên dự án: Mua vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia năm 2019.

2. Tên gói thầu:

- Gói thầu số 01: Mua 50.000 chiếc phao tròn cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Hà Nội, Tây Bắc, Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú, Bắc Thái, Hà Bắc.

- Gói thầu số 02: Mua 55.000 chiếc phao tròn cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Hải Hưng, Đông Bắc, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa.

- Gói thầu số 03: Mua 53.000 chiếc phao tròn cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Thái Bình, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Đà Nẵng.

- Gói thầu số 04: Mua 54.000 chiếc phao tròn cứu sinh nhập kho DTQG tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Nghĩa Bình, Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên.

- Gói thầu số 05: Mua 43.000 chiếc phao tròn cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Nam Tây Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ.

- Gói thầu số 06: Mua 45.000 chiếc phao tròn cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Cửu Long, Tây Nam Bộ.

3. Số thông báo mời thầu:

- Gói thầu số 01: 20190665129 – 00 ngày 25/6/2019.

- Gói thầu số 02: 20190665148 - 00 ngày 25/6/2019.

- Gói thầu số 03: 20190665157 – 00 ngày 25/6/2019

- Gói thầu số 04: 20190665170 – 00 ngày 25/6/2019

- Gói thầu số 05: 20190665202 – 00 ngày 25/6/2019

- Gói thầu số 06: 20190665191 - 00 ngày 25/6/2019

4. Giá gói thầu:

- Gói thầu số 01: 12.830.000.000 đồng;

- Gói thầu số 02: 14.113.000.000 đồng;

- Gói thầu số 03: 13.599.800.000 đồng;

- Gói thầu số 04: 13.856.400.000 đồng;

- Gói thầu số 05: 11.033.800.000 đồng.

- Gói thầu số 06: 11.547.000.000 đồng.

5. Giá trúng thầu:

- Gói thầu số 01: 12.830.000.000 đồng;

- Gói thầu số 02: 14.113.000.000 đồng;

- Gói thầu số 03: 13.599.800.000 đồng;

- Gói thầu số 04: 13.856.400.000 đồng;

- Gói thầu số 05: 11.033.800.000 đồng.

- Gói thầu số 06: 11.547.000.000 đồng.

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Thanh Sơn.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 270 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng (trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành). Trong đó thời gian giao hàng là 210 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 04/QĐ-TCDT ngày 07/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 06 gói thầu mua 300.000 chiếc phao tròn cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 chuyển sang.

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT

Tên hàng hóa

Tính năng, thông số

kỹ thuật cơ bản

Đơn giá trúng thầu

(đồng/chiếc)

Gói thầu

số 01

Mua 50.000 chiếc phao tròn cứu sinh

Theo quy định của

QCVN 05: 2016/BTC

256.600

Gói thầu

số 02

Mua 55.000 chiếc phao tròn cứu sinh

Theo quy định của

QCVN 05: 2016/BTC

256.600

Gói thầu

số 03

Mua 53.000 chiếc phao tròn cứu sinh

Theo quy định của

QCVN 05: 2016/BTC

256.600

Gói thầu

số 04

Mua 54.000 chiếc phao tròn cứu sinh

Theo quy định của

QCVN 05: 2016/BTC

256.600

Gói thầu

số 05

Mua 43.000 chiếc phao tròn cứu sinh

Theo quy định của

QCVN 05: 2016/BTC

256.600

Gói thầu

số 06

Mua 45.000 chiếc phao tròn cứu sinh

Theo quy định của

QCVN 05: 2016/BTC

256.600

 Các tin đã đưa ngày: