Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp 943,290 tấn gạo xuất bán năm 2020

(07/01/2020)

THÔNG BÁO

V/v kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp 943,290 tấn gạo xuất bán năm 2020

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

Địa chỉ: Xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại/fax: 0204 3878 240

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công bốc xếp 943,290 tấn gạo xuất bán năm 2020

 

Chỉ định thầu rút gọn

66.030.000

(Sáu mươi sáu triệu không trăm ba mươi nghìn đồng)

66.030.000

(Sáu mươi sáu triệu không trăm ba mươi nghìn đồng

Nguyễn Văn Long

Quyết định số 05/QĐ-CCDTTH ngày  6/1/2019 của Chi cục  trưởng Chi cục DTNN Tân Hiệp

Trọn gói

Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 22/01/2019

 Các tin đã đưa ngày: