Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp 943,290 tấn gạo xuất bán năm 2020

(03/01/2020)

THÔNG BÁO

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp 943,290 tấn gạo xuất bán năm 2020

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

- Địa chỉ: Xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại: 0204 3878240;     - Fax: 0204 3878240

2. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số:  01/QĐ-CCDTTH ngày 2/01/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

4. Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

5. Tổng dự toán: 66.030.000 đồng

B. Nội dung thông báo:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công bốc xếp 943,290 tấn gạo xuất bán năm 2020

66.030.000

(Sáu mươi sáu triệu không trăm ba mươi nghìn đồng)

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

7/1/2020

Trọn gói

Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 22/01/2020

 Các tin đã đưa ngày: