Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kế hoach lựa chọn đơn vị vận chuyển 2.241,941 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Hà Giang (đợt 2) học kỳ I năm học 2019- 2020

(07/11/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

    - Địa chỉ: Số 186 - Đường Quang Trung - TP Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang

    - Điện thoại : 02073.874.968  - Fax: 02073.874.959

2. Tên chủ đầu tư:  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

3. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị vận chuyển 2.241,941 tấn gạo DTQG tại kho Chi cục DTNN Tuyên Quang hỗ trợ học sinh tỉnh Hà Giang (đợt 2) học kỳ I năm học 2019 - 2020;

4. Giá gói thầu: 2.233.076.000, đồng. (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm ba mươi ba triệu, không trăm bảy mươi sáu nghìn đồng)

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu[nội dung sẽ đăng tải]

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(Đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Lựa chọn đơn vị vận chuyển 2.241,941 tấn gạo DTQG tại kho Chi cục DTNN Tuyên Quang hỗ trợ học sinh tỉnh Hà Giang (đợt 2) học kỳ I năm học 2019 - 2020

2.233.076.000

Nguồn kinh phí hoạt động DTQG năm 2019

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Từ ngày 07/11/2019 đến ngày 13/11/2019

Hợp đồng trọn gói

Hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/11/2019

 Các tin đã đưa ngày: