Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở làm việc Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Hà Nam Ninh

(02/10/2019)

A. Thông tin chung:                                                                                           

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

- Địa chỉ: Khu Đô thị Đồng Quýt - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 0228 3845 149           - Fax: 0228 3842 081

2. Tên Dự án: Trụ sở làm việc Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Hà Nam Ninh;   

3. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 545/QĐ-TCDT ngày 26/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở làm việc Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Hà Nam Ninh;

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

5. Tổng mức đầu tư: 23.910.984.000 đồng;

(Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ chín trăm mười triệu, chín trăm tám mươi tư nghìn đồng).

6. Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức LC nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức LC nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Gói thầu số 3: Phá dỡ công trình cũ, giải phóng mặt bằng + hạng mục chung

354.516.000

NSNN

Chỉ định thầu

 Một giai đoạn 1 túi hồ sơ 

Tháng 9+10 năm 2019

Trọn gói

20 ngày

2

Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình gồm phần cọc bê tông, phần móng, phần thân, phần hoàn thiện; Điện, chống sét; Cấp thoát nước; Chống mối; Phòng cháy chữa cháy; mạng điện nhẹ; Bể nước ngầm; Sân, đường bê tông, bồn hoa; Cấp, thoát nước ngoài nhà; Điện ngoài nhà; cải tạo cổng, tường rào; Cung cấp thiết bị (máy bơm PCCC, máy bơm nước sinh hoạt; thiết bị điện nhẹ); Các hạng mục chung

19.828.480.000

NSNN

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn 1 túi hồ sơ 

Tháng 9+10 năm 2019

Trọn gói

300 ngày

3

Gói thầu số 5: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 4

70.395.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 9+10 năm 2019

Trọn gói

45 ngày

4

Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 3, 4, 9

574.831.000

NSNN

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn 2 túi hồ sơ 

Quý IV năm 2019

Trọn gói

Theo tiến độ các gói thầu được giám sát

5

Gói thầu số 7: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 6

2.000.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 9+10 năm 2019

Trọn gói

30 ngày

6

Gói thầu số 8: Thí nghiệm nén tĩnh cọc

88.000.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV năm 2019

Trọn gói

20 ngày

7

Gói thầu số 9: Thiết bị công trình (thang máy)

500.000.000

NSNN

Chào hàng cạnh tranh qua mạng

Một giai đoạn 1 túi hồ sơ 

Quý I năm 2020

Trọn gói

45 ngày, phù hợp với tiến độ thi công gói thầu số 4

8

Gói thầu số 10: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 9

3.246.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV năm 2019

Trọn gói

30 ngày

9

Gói thầu số 11: Kiểm toán quyết toán công trình hoàn thành

230.024.000

NSNN

Chỉ định thầu

Một giai đoạn 1 túi hồ sơ  

Quý II năm 2020

Trọn gói

30 ngày

10

Gói thầu số 12: Bảo hiểm công trình

28.693.000

NSNN

Chào hàng cạnh tranh qua mạng

Một giai đoạn 1 túi hồ sơ 

Quý IV năm 2019

Trọn gói

Theo tiến độ các gói thầu xây lắp

Tổng cộng

21.680.185.000

 

 

 

 

 

 

                               

 

(Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ, sáu trăm tám mươi triệu, một trăm tám mươi năm nghìn đồng)Các tin đã đưa ngày: