Cục DTNN khu vực Tp Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019 – 2020 tại tỉnh Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu

(27/09/2019)

          A. Thông tin chung:

          1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh.

    - Địa chỉ: Số 31 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

- Điện thoại: 028.35512585 - 35512586                 - Fax: 028.35512591

          2. Tên gói thầu: dịch vụ vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019 – 2020 tại tỉnh Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu.

          3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Số 158/QĐ-CDTHCM ngày 25/09/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019 – 2020 tại tỉnh Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu.

          4. Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh.

         5. Tổng mức dự toán: 59.182.478 đồng (Năm mươi chín triệu, một trăm tám mươi hai ngàn, bốn trăm bảy mươi tám đồng)

          B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

 

S

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

01

Dịch vụ vận chuyển gạo DTQG

hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019 – 2020 tại tỉnh Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu

 

59.182.478

 

Ngân sách Nhà nước

 

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

 

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 

Quý III /2019

 

Hợp đồng theo đơn giá cố định.

 

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2019

 Các tin đã đưa ngày: