Chi cục DTNN Gia Lai thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp nhân công bốc vác gạo xuất kho hỗ trợ học sinh, học kỳ I năm học 2019-2020

(12/09/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai.

- Địa chỉ: 110 Lê Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 0269.3824.801            

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 21/QĐ-CCGL ngày 11/9/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp nhân công bốc vác gạo xuất kho hỗ trợ học sinh, học kỳ I năm học 2019-2020.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Nhân công bốc vác gạo xuất kho hỗ trợ học sinh, học kỳ I năm học 2019-2020.

50.400.000 đồng ( Năm mươi triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn)

 

Ngân sách Nhà nước năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

 

 

 

 

 

 

Từ ngày 06/9/2019

 

 

 

 

 

 

Hợp đồng theo đơn giá cố định

 

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2019

 

 Các tin đã đưa ngày: