Chi cục DTNN Lạng Giang thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp 440 tấn thóc nhập kho năm 2017 thuộc kế hoạch xuất bán năm 2019

(12/09/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang

- Địa chỉ: Xã Hương Lạc - huyện  Lạng Giang - tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại: 0204 3881210;   Fax: 0204 3881210

2. Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 25/QĐ-CCDTLG ngày 12/9/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Cung cấp dịch vụ bốc xếp 440 tấn thóc nhập kho năm 2017 thuộc kế hoạch xuất bán năm 2019”.

4. Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 32.560.000 đồng

Bằng chữ: Ba mươi hai triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn./.

B. Nội dung thông báo:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 440 tấn thóc nhập kho năm 2017 thuộc kế hoạch xuất bán năm 2019

32.560.000

NSNN

Chỉ định

thầu rút gọn

Trong tháng 9/2019

Trọn gói

Từ ngày 17/9/2019 đến hết ngày 31/12/2019

 Các tin đã đưa ngày: