Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chỉnh lý tài liệu bổ sung đưa vào lưu trữ tại Văn phòng Cục năm 2019

(30/07/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

- Địa chỉ: 07 Xuân Đán 1 - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3714.016       - Fax: 0236-3.746.413.

  2. Quyết định số 285/QĐ-CDTĐN, ngày 29/7/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng: “Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Chỉnh lý tài liệu bổ sung  đưa vào lưu trữ tại Văn phòng Cục năm 2019”;

                                                                                                

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

                    

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Chỉnh lý tài liệu bổ sung đưa vào lưu trữ  tại Văn phòng Cục năm 2019

59.600.000đồng

(Bằng chữ: Năm mươi chín triệu, sáu trăm ngàn đồng)

Tổng giá trị gói thầu đã bao gồm thuế theo luật định và các chi phí khác có liên quan, nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

Ngân sách Nhà nước năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại  Nghị định 63/2014/ NĐ- CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

10 ngày làm việc,  kể từ ngày 30/7/2019

Trọn gói.

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: