Cục DTNN khu vực Đông Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu giám định số lượng, chất lượng và cấp chứng thư xuất 5.000 tấn gạo viện trợ cho Triều Tiên năm 2019

(06/05/2019)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, MỜI CHÀO HÀNG

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.814.588

- Fax: 02253.747179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án:

- Lựa chọn nhà thầu, gói thầu cung cấp dịch vụ giám định số lượng, chất lượng và cấp chứng thư xuất 5.000 tấn gạo viện trợ cho Triều Tiên năm 2019.

- Lựa chọn nhà thầu, gói thầu cung cấp dịch vụ khử trùng 5.000 tấn gạo xuất viện trợ cho Triều Tiên.

- Lựa chọn nhà thầu, gói thầu cung cấp Phên nứa, giấy Kraft kê lót lòng tàu vận chuyển 5.000 tấn gạo viện trợ cho Triều Tiên.

B. Nội dung chính về kế hoạch đấu thầu, mời chào hàng:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian gửi yêu cầu báo giá đến các nhà thầu:

Địa điểm phát hành bản yêu cầu báo giá

Phát hành  bản yêu cầu báo giá

Thời điểm đóng thầu

Thời điểm mở thầu

1

Cung cấp dịch vụ giám định số lượng, chất lượng và cấp chứng thư xuất 5.000 tấn gạo viện trợ cho Triều Tiên năm 2019.

 

220.000.000 đồng

NSNN

Chào hàng cạnh tranh (theo quy trình rút gọn)

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Từ ngày 06 tháng 5 năm 2019 đến trước 10 giờ 00, ngày 09 tháng 5 năm 2019 (Trong giờ hành chính).

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc. Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, quận Dương Kinh, Hải Phòng

 

Miễn phí

 

10 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 5 năm 2019.

 

11 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 5 năm 2019

2

Cung cấp dịch vụ khử trùng 5.000 tấn gạo xuất viện trợ cho Triều Tiên.

337.500.000 đồng (Giá tạm tính)

 

NSNN

Chào hàng cạnh tranh (theo quy trình rút gọn)

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Từ ngày 06 tháng 5 năm 2019 đến trước 10 giờ 00, ngày 09 tháng 5 năm 2019 (Trong giờ hành chính).

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc. Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, quận Dương Kinh, Hải Phòng

 

Miễn phí

 

10 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 5 năm 2019.

 

11 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 5 năm 2019

3

Cung cấp Phên nứa, giấy Kraft kê lót lòng tàu vận chuyển 5.000 tấn gạo viện trợ cho Triều Tiên

159.750.000 đồng (Giá tạm tính)

 

NSNN

Chào hàng cạnh tranh (theo quy trình rút gọn)

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Từ ngày 06 tháng 5 năm 2019 đến trước 10 giờ 00, ngày 09 tháng 5 năm 2019 (Trong giờ hành chính).

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc. Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, quận Dương Kinh, Hải Phòng

 

Miễn phí

 

10 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 5 năm 2019.

 

11 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 Các tin đã đưa ngày: