Chi cục DTNN Thủy Nguyên thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.500 tấn gạo dự trữ quốc gia xuất viện trợ cho Triều Tiên

(04/05/2019)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên.

- Địa chỉ: Xã Lưu Kiếm – huyện Thủy Nguyên – thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: 02253 874 127

- Quyết định số 23/QĐ-CCDTTN ngày 03/5/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên về việc phê duyệt danh mục dự toán và kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.500 tấn gạo dự trữ quốc gia xuất viện trợ cho Triều Tiên.

- Người ký quyết định: Chi cục trưởng

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.500 tấn gạo dự trữ quốc gia xuất viện trợ cho Triều Tiên.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói  thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.500 tấn gạo dự trữ quốc gia xuất viện trợ cho Triều Tiên  

146.100.000

Ngân sách nhà nước

Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia của cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ

 

Tháng 5/2019

Hợp đồng trọn gói.

Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 30/5/2019

 Các tin đã đưa ngày: