Chi cục DTNN Điện Bàn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ kê lót, xử lý môi trường và bảo quản ban đầu nhập thóc chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

(23/04/2019)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp dịch vụ kê lót, xử lý môi trường và bảo quản ban đầu nhập thóc chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, như sau:

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn.

- Địa chỉ: xã Điện Thắng Nam – Thị xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.

- Điện thoại: 0235-3869149.

- Fax: 0235-3869480.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ kê lót, xử lý môi trường và bảo quản ban đầu nhập thóc chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Số quyết định

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

Cung cấp dịch vụ kê lót, xử lý môi trường và bảo quản ban đầu nhập thóc chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Chỉ định thầu rút gọn

 30.300.000 đồng.

(Bằng chữ: Ba mươi triệu ba trăm ngàn đồng).

Giá gói thầu đã bao gồm thuế theo luật định và thực hiện công việc tại các kho của Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn

30.300.000 đồng.

(Bằng chữ: Ba mươi triệu ba trăm ngàn đồng).

Giá trúng thầu đã bao gồm thuế theo luật định và thực hiện công việc tại các kho của Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn

Hộ kinh doanh Cửa hàng Ngọc Sơn

Quyết định số  20/QĐ-CCDTĐB ngày 23/4/2019 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn.

Trọn gói

Từ ngày

ký kết

hợp đồng

đến sau 10 ngày kết

thúc nhập thóc.

 

 Các tin đã đưa ngày: