Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước và hệ thống điện điểm kho Quang Hanh

(15/01/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

- Địa chỉ: 19 Mạc Đăng Doanh – Dương Kinh – Hải Phòng.

2. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước và hệ thống điện điểm kho Quang Hanh - Quảng Ninh.

3. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 08/QĐ-CDĐB ngày  15/01/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước và hệ thống điện điểm kho Quang Hanh - Quảng Ninh.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

5. Tổng mức đầu tư: 1.485.044.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm tám mươi lăm triệu không trăm bốn mươi bốn nghìn đồng chẵn).

6. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thi công cải tạo, nâng cấp hệ thống điện và hệ thống thoát nước điểm kho Quang Hanh - Quảng Ninh

1.317.746.000

NSNN

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Tháng 2/2019

Trọn gói

90 ngày

2

Giám sát thi công xây dựng công trình

32.829.000

NSNN

Chỉ định thầu (Theo quy trình CĐT rút gọn)

 

Tháng 2/2019

Trọn gói

Theo tiến độ thi công gói thầu xây lắp

3

Kiểm toán độc lập

26.306.000

NSNN

Chỉ định thầu (Theo quy trình CĐT rút gọn)

 

Quý II/2019

Trọn gói

15 ngày

Tổng giá gói thầu

1.376.881.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: