Nghiên cứu định hướng Chiến lược dự trữ quốc gia đến năm 2030

(07/10/2019)

Đề tài “Nghiên cứu định hướng Chiến lược dự trữ quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035” được nghiên cứu với mục tiêu tìm ra những định hướng chiến lược và giải pháp phát triển dự trữ quốc gia phù hợp với chính sách pháp luật của Nhà nước và bối cảnh kinh tế, xã hội trong tình hình mới.

Ngày 4/10/2019, tại Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã bảo vệ thành công Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2018 mã số 2018-41: “Nghiên cứu định hướng Chiến lược dự trữ quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035”, do ông Lê Văn Thời, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước làm chủ nhiệm.

Buổi nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ có sự tham dự của Hội đồng Khoa học cấp Ngành, do TS. Nguyễn Viết Lợi, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính làm Chủ tịch Hội đồng; ThS. Nguyễn Minh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân sách - Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội và TS. Phạm Phan Dũng, Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước làm phản biện cùng các thành viên và thư ký Hội đồng.

 

Ông Lê Văn Thời - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,

Chủ nhiệm đề tài phát biểu trình bày trước Hội đồng.

 

Tại buổi nghiệm thu, ông Lê Văn Thời, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục  Dự trữ Nhà nước, Chủ nhiệm đề tài cho biết: Đề tài “Nghiên cứu định hướng Chiến lược dự trữ quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035” được nghiên cứu với mục tiêu tìm ra những định hướng chiến lược và giải pháp phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030 phù hợp với quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và bối cảnh kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trong tình hình mới.

Cùng với mục tiêu trên, Đề tài góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực dự trữ quốc gia; xây dựng lực lượng dự trữ quốc gia có quy mô đủ mạnh, danh mục mặt hàng thiết yếu, chiến lược để sẵn sàng, chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh; phục vụ quốc phòng, an ninh và các yêu cầu về ổn định sản xuất và đời sống theo sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về dự trữ, các hình thái dự trữ trong nền kinh tế quốc dân. Đặc biệt, kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học này sẽ làm cơ sở để Tổng cục Dự trữ Nhà nước tham mưu với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 theo đúng lộ trình đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

 

Đề tài “Nghiên cứu định hướng Chiến lược dự trữ quốc gia đến năm 2030,

tầm nhìn đến 2035” được Hội đồng Khoa học cấp Ngành đánh giá loại Xuất sắc.

 

Đánh giá về Đề tài này, ông Nguyễn Minh Tân, phản biện 1 đề tài chia sẻ, Đề tài đã có những đóng góp quan trọng đối với ngành Dự trữ, đồng thời tạo cơ sở  để Tổng cục Dự trữ Nhà nước xây dựng và hoàn thiện Chiến lược dự trữ quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035. Kết quả của Đề tài không chỉ dừng lại ở đánh giá những kết quả thực hiện Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020 mà còn gợi mở các quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 phù hợp với yêu cầu và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Với những kết quả mà Đề tài “Nghiên cứu định hướng Chiến lược dự trữ quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035”đã đạt được, Hội đồng Khoa học cấp Ngành đã kết luận: Đề tài đáp ứng đủ điều kiện của một đề tài cấp Bộ và nhất trí nghiệm thu Đề tài với đánh giá loại Xuất sắc./.

 

                   Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam

 Các tin đã đưa ngày: