Phổ biến quy định về trình tự thực hiện, phân công trách nhiệm trong mua vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

(07/07/2021)

Trên cơ sở đánh giá 05 năm thực hiện Quyết định số 1045/QĐ-TCDT ngày 30/12/2016 của Tổng Cục trưởng Tổng cục DTNN quy định về trình tự thực hiện, phân công trong công tác mua vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý; căn cứ tình hình cập nhật một số quy định của pháp luật về đấu thầu mới được cấp có thẩm quyền ban hành, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 350/QĐ-TCDT ngày 02/6/2021 quy định về trình tự thực hiện, phân công trách nhiệm trong mua vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý; quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/6/2021 thay thế Quyết định số 1045/QĐ-TCDT ngày 30/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN. Một số nội dung chính như sau:

Thứ nhất, về thẩm quyền, nguyên tắc phân công, giao nhiệm vụ: Tổng Cục trưởng Tổng cục DTNN là người có thẩm quyền trong lựa chọn nhà thầu mua vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia, thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

 

Kho vật tư, thiết bị DTQG (Ảnh minh họa)

 

Tổng Cục trưởng Tổng cục DTNN phân công, giao nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân thuộc Tổng cục thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư, bên mời thầu để tổ chức thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu; nguyên tắc phân công nhiệm vụ mua vật tư thiết bị dự trữ quốc gia theo hướng: Mỗi nội dung công việc trong quy trình lựa chọn nhà thầu được giao cho một đơn vị hoặc một tổ chức thực hiện và người đứng đầu của đơn vị hoặc tổ chức và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ; các nguyên tắc khác không quy định trong quyết định này, các tổ chức, cá nhân có liên quan phải tuân thủ, thực hiện theo đúng quy định và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Thứ hai, một số quy định đối với quá trình lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gồm: (i) Quy định về trách nhiệm quản lý, sử dụng chứng thư số đối với các đơn vị thuộc Tổng cục; (ii) Phân công trách nhiệm xử lý tình huống, giải quyết kiến nghị, cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền; (iii) Quy định cụ thể về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu mua vật tư, thiết bị để các tổ chức, cá nhân tổ chức thực hiện.

Thứ ba, quy trình (các bước) tổ chức triển khai thực hiện: (i) Xây dựng kế hoạch đấu thầu tổng thể hàng năm; (ii) Lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng mặt hàng vật tư, thiết bị; (iii) Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; (iv) Tổ chức thực hiện hợp đồng mua vật tư, thiết bị với nhà thầu trúng thầu (trách nhiệm của các Vụ chức năng và các Cục DTNN khu vực).

Như vậy, trong Quyết định số 350/QĐ-TCDT nêu trên đã quy định: quy trình mua vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia; các mốc thời gian thực hiện (thời gian thẩm định E-HSMT; thời hạn bàn giao mã bảo mật; thời gian làm rõ, sửa đổi E-HSMT; thời gian đánh giá E-HSDT; thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu...); phân định trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân tham gia quy trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. Đây là một trong những cơ sở, căn cứ để các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan thống nhất trong quá trình tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu mua vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý; bảo đảm nguyên tắc độc lập, khách quan, công khai, minh bạch giữa các tổ chức, cá nhân tham gia trong quá trình lựa chọn nhà thầu, đồng thời là cơ sở cho việc điều hành hoạt động lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị tại Tổng cục DTNN trong thời gian từ năm 2021 và các năm tiếp theo./.

 

Vụ Quản lý hàng dự trữ