Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan hoạt động DTQG

(01/07/2021)

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó nâng cao nhận thức chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định hoạt động của ngành cho cán bộ công chức; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Tổng cục DTNN tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến quy định pháp luật

 về bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, công chức trong toàn Ngành

 tại 22 điểm cầu (ngày 22/4/2021).

 

Thực hiện tốt chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2021

Ngay từ đầu năm, trên cơ sở Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-TCDT ngày 19/01/2021 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Tổng cục. Trong 6 tháng đầu năm, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, chỉnh sửa, bổ sung có liên quan, ảnh hưởng, tác động đến hoạt động dự trữ quốc gia. Tất cả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến hoạt động dự trữ quốc gia đều được kịp thời viết bài đăng giới thiệu tóm lược nội dung và nêu các ảnh hưởng chính tới hoạt động dự trữ quốc gia trên chuyên mục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục DTNN, cụ thể như:  Phổ biến Nghị định số 56/2021/NĐ-CP ngày 31/5/2021 quy định danh mục chi tiết nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế dự trữ quốc gia; giới thiệu Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Tổng cục DTNN; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và quản lý kho dự trữ quốc gia; đa dạng hóa nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức ngành Dự trữ Nhà nước; thành lập đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành tại kho dự trữ quốc gia, ...

Xác định trọng tâm là nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, Tổng cục DTNN đã tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật về bí mật nhà nước theo hình thức trực tuyến tại 22 điểm cầu với số lượng đại biểu tham dự 700 người đến từ các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia và hệ thống Tổng cục DTNN từ Tổng cục đến Chi cục. Hội nghị do các Báo cáo viên của A03 Bộ Công an và Lãnh đạo Vụ Pháp chế Bộ Tài chính phổ biến. Bên cạnh đó, Tổng cục DTNN đã biên tập và in ấn hàng trăm cuốn tài liệu “Hệ thống văn bản về công tác bảo vệ bí mật nhà nước” phục vụ phổ biến và tra cứu.

Ngoài ra, các Cục DTNN khu vực đã vận dụng linh hoạt, hiệu quả các hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật như: phổ biến pháp luật trực tiếp; hướng dẫn tìm hiểu pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; lồng ghép trong các buổi họp giao ban, hoạt động chung của tổ chức chính trị và các đoàn thể như sinh hoạt của Đoàn thanh niên, tủ sách pháp luật.

Phương hướng thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng cuối năm 2021

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Tổng cục DTNN tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong ngành triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Về nội dung phổ biến

Chủ yếu là các chính sách pháp luật về dự trữ quốc gia và liên quan trực tiếp đến lĩnh vực dự trữ quốc gia mới ban hành cuối năm 2021, đặc biệt tập trung phổ biến Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2040 (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) và Thông tư quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất, chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý (Thông tư thay thế Thông tư số 160/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 và Thông tư thay thế Thông tư số 161/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015).

Về hình thức phổ biến

Tổng cục DTNN tiếp tục thực hiện đồng thời nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đa dạng, phù hợp với từng nội dung phổ biến. Cụ thể: Đối với các văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế, chính sách quản lý nội ngành của Tổng cục DTNN mới ban hành cuối năm 2021 và các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị khác chủ trì xây dựng, có tác động, ảnh hưởng tới hoạt động dự trữ quốc gia, thực hiện tuyên truyển phổ biến bằng hình thức viết bài phổ biến trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục DTNN và lồng ghép giới thiệu phổ biến trong các cuộc họp, các buổi làm việc của cơ quan, đơn vị; bảo đảm 100% văn bản mới ban hành có liên quan đến hoạt động dự trữ quốc gia đều có bài viết giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục. Ngoài ra, Tổng cục DTNN đang xây dựng tủ sách pháp luật điện tử gồm hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế chính sách nội ngành để phục vụ rà soát, tuyên truyền phổ biến và tra cứu./.

 

Vụ Chính sách và Pháp chế