Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc hoàn thành kế hoạch mua nhập 10.500 tấn gạo năm 2022

(11/05/2022)

Thực hiện Quyết định số 54/QĐ-TCDT ngày 15/02/2022 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022. Ngày 15/03/2022 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc đã tổ chức đấu thầu qua mạng thành công mua nhập 10.500 tấn gạo theo đúng quy định hiện hành.

 

Phòng Kỹ thuật bảo quản phối hợp với Chi cục

kiểm tra chất lượng gạo nhập kho

Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc đã liên hệ với các doanh nghiệp trúng thầu để hoàn thiện hợp đồng mua bán, đồng thời đôn đốc các nhà thầu khẩn trương cung cấp gạo nhập kho. Cho đến ngày 08/4/2022, chuyến hàng đầu tiên đã nhập kho tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Hải An đảm bảo chất lượng theo quy định.

 

Bộ phận Kỹ thuật, thủ kho, giám sát tại Chi cục DTNN Hải An

trực tiếp kiểm tra chất lượng gạo nhập kho

 

Trong suốt quá trình nhập hàng, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc đã tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi thường xuyên đôn đốc khách hàng đẩy nhanh tiến độ nhập kho, đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát chất lượng gạo nhập kho năm 2022. Với tinh thần quyết tâm cao tính đến hết ngày 07/05/2022 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc đã hoàn thành kế hoạch mua nhập 10.500 tấn gạo tại 05 Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc đảm an toàn, đủ số lượng, tốt về chất lượng, vượt tiến độ thời gian theo quy định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

 

Lô gạo cuối cùng đã nhập kho an toàn tại Chi cục DTNN Thủy Nguyên

 

Hiện tại 10.500 tấn gạo nhập kho tại Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đông Bắc đang trong quá trình hoàn thiện lô hàng và sẽ đưa vào bản quản sớm nhất góp phần nâng cao chất lượng hàng dự trữ quốc gia, đáp ứng kịp thời công tác dự trữ quốc gia trong tình hình mới.

 

Hà Trung Mạnh – Cục DTNN khu vực Đông Bắc