Đảng bộ Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Chung sức, đồng lòng hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng

(01/08/2020)

Đỗ Việt Đức - Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước
 
Bám sát sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới, với niềm tin thắng lợi mới.
 
Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước sát sao chỉ đạo chuẩn bị tổ chức
Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Triển khai nhiệm vụ đồng bộ, hiệu quả

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù trong điều kiện khó khăn về nhiều mặt, song với quyết tâm cao, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, vượt mọi khó khăn, thách thức, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã lãnh đạo đơn vị đạt nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Tổng cục đã chủ động, tích cực xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về dự trữ quốc gia (DTQG). Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đơn vị đã soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền nhiều đề án lớn, như: Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục DTNN; Chiến lược DTQG đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể hệ thống kho DTQG đến năm 2030; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ sung danh mục hàng DTQG; Nghị định sửa đổi, bổ sung danh mục chi tiết hàng DTQG và phân công cơ quan quản lý hàng DTQG. Đồng thời, đã tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Luật DTQG, làm rõ kết quả đạt được, hạn chế và kiến nghị giải pháp tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật DTQG đến năm 2025. Trong 5 năm qua, Tổng cục DTNN đã  xây dựng, tham mưu Bộ Tài chính ban hành trên 50 thông tư quy định và hướng dẫn các hoạt động DTQG; trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và ban hành theo thẩm quyền khoảng 70 cơ chế, chính sách quản lý nội ngành.

Công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch DTQG hàng năm phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội cũng được Tổng cục chú trọng, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đột xuất, cấp bách. Kế hoạch DTQG và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) chi cho DTQG hàng năm được xây dựng căn cứ khả năng cân đối NSNN và dự báo tình hình thực tế; bảo đảm nguồn hàng DTQG sẵn sàng phục vụ các yêu cầu đột xuất, cấp bách xảy ra. Trong các năm từ 2015 - 2019, Tổng cục đã mua, nhập kho các mặt hàng lương thực, thiết bị, phương tiện cứu sinh, cứu hộ, cứu nạn với tổng giá trị khoảng 15.094 tỷ đồng. Toàn ngành DTNN đã thực hiện xuất cấp các loại hàng với giá trị khoảng 9.542 tỷ đồng. Hàng DTQG xuất cấp đảm bảo về số lượng, chất lượng; được phân bổ, sử dụng đúng đối tượng; góp phần kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, ổn định đời sống nhân dân và tăng cường hợp tác quốc tế.

Chất lượng hàng DTQG được quản lý chặt chẽ, theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường. Đảng bộ Tổng cục DTNN thường xuyên quan tâm chỉ đạo tăng cường kiểm soát chất lượng hàng DTQG ngay từ khâu mua sắm, nhập kho và quá trình bảo quản. Công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng, chỉ đạo sát sao. Hàng DTQG được các đơn vị quản lý chất lượng, bảo quản và thử nghiệm theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Việc nghiên cứu, phát triển kỹ thuật và công nghệ bảo quản mới được coi trọng và khuyến khích với 19 đề tài cơ sở được thực hiện, góp phần hoàn thiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và nâng cao chất lượng hàng DTQG.

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy quản lý tiếp tục kiện toàn, đội ngũ cán bộ công chức từng bước được tăng cường. Tổng cục đã chỉ đạo sắp xếp các chi cục DTNN phù hợp với quy hoạch hệ thống kho DTQG và Chiến lược phát triển DTQG; thực hiện hợp nhất và sáp nhập 20 chi cục thành 10 chi cục và sẽ tiếp tục rà soát, giảm từ 89 xuống còn 82 chi cục DTNN vào năm 2025. Đội ngũ cán bộ, công chức được từng bước tăng cường về số lượng và chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn quy định và yêu cầu nhiệm vụ.

Cơ sở vật chất, hệ thống kho được tăng cường đầu tư; hiện đại hóa công nghệ thông tin; quản lý chặt chẽ các nguồn tài chính, tài sản. Hệ thống kho tàng và trụ sở làm việc được rà soát, sắp xếp lại và từng bước xây dựng đồng bộ, phù hợp với quy hoạch. Nguồn lực tài chính cho các hoạt động nhập, xuất, cứu trợ, viện trợ, bảo quản hàng DTQG được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát huy những kết quả đã đạt được, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Tổng cục DTNN đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Lãnh đạo hoàn thiện thể chế, pháp luật DTQG. Rà soát hệ thống pháp luật DTQG, kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập, hạn chế của hệ thống pháp luật DTQG và cơ chế, chính sách liên quan để tham mưu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện. Trọng tâm là trình cấp có thẩm quyền ban hành Chiến lược phát triển DTQG đến năm 2030 và Quy hoạch tổng thể hệ thống kho DTQG đến năm 2030; hoàn thiện các quy định pháp luật về bổ sung danh mục hàng DTQG, quy định chi tiết hàng DTQG và phân công cơ quan quản lý hàng DTQG; hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật hàng DTQG, định mức chi phí nghiệp vụ DTQG; nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật DTQG.

Hai là: Huy động nguồn lực để tăng mức DTQG; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch DTQG. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Chiến lược DTQG đến năm 2030; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch DTQG; từng bước tăng mức DTQG đến năm 2025 đạt 0,8% - 1,0% GDP theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị. Tăng cường quản lý chất lượng hàng DTQG.

Ba là: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hệ thống kho DTQG theo đúng tiêu chuẩn; tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trang bị đầy đủ các phương tiện, kỹ thuật cần thiết phục vụ cho giám sát, quản lý kho và hàng DTQG; bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất và nguồn kinh phí hoạt động nghiệp vụ; xử lý dứt điểm công nợ tồn đọng; đổi mới quy định về quản lý tài chính, tài sản...

Bốn là: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sắp xếp thu gọn các chi cục DTNN; thực hiện tốt công tác cán bộ, từ tuyển dụng, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá cán bộ; xây dựng vị trí việc làm.

Năm là: Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Không ngừng bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương. Tổ chức các phong trào thi đua, hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Tài chính và 65 năm thành lập ngành DTNN vào năm 2021.

 

Trong các năm từ 2015 - 2019, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã mua, nhập kho các mặt hàng lương thực, thiết bị, phương tiện cứu sinh, cứu hộ, cứu nạn với tổng giá trị khoảng 15.094 tỷ đồng. Toàn ngành DTNN đã thực hiện xuất cấp các loại hàng với giá trị khoảng 9.542 tỷ đồng. Hàng dự trữ quốc gia xuất cấp đảm bảo về số lượng, chất lượng; được phân bổ, sử dụng đúng đối tượng; góp phần kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, ổn định đời sống nhân dân và tăng cường hợp tác quốc tế.
 
 
Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam


Các tin đã đưa ngày: