Quản lý chặt chẽ nguồn vốn mua bán hàng Dự trữ Quốc gia

(30/11/2018)

Chia sẻ với Cổng Thông tin điện tử Dự trữ Nhà nước, bà Khiếu Thị Hương – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết: “Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) đang lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 145/2013/TT-BTC ngày 21/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia”.

 

           

Hàng Dự trữ Quốc gia

           

Cần thiết phải sửa đổi

Bà Khiếu Thị Hương cho biết: “Thông tư số 45/2013/TT-BTC Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 21/10/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 06/12/2013. Kể từ khi ra đời, thông tư đã tạo ra hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi trong công tác lập kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia (DTQG), cũng như quản lý ngân sách nhà nước chi cho DTQG”.

Tuy nhiên, sau khi Luật NSNN năm 2015 có hiệu lực, trong đó quy định một số nội dung mới liên quan đến công tác lập kế hoạch, phân bổ dự toán, chuyển nguồn vốn, cấp vốn và quản lý chi ngân sách nhà nước, trong đó có lĩnh vực DTQG.

Mặt khác, một số nội dung về quản lý nguồn vốn NSNN chi cho DTQG và chi nghiệp vụ DTQG còn chưa được cụ thể hóa trong thông tư nên trong quá trình thực hiện còn bộc lộ nhiều bất cập, khó thực hiện, khó theo dõi và quản lý.      

Vì vậy, để việc xây dựng kế hoạch DTQG, lập dự toán, quản lý ngân sách nhà nước chi cho DTQG, thẩm quyền xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN chi cho DTQG và việc quản lý kinh phí chi cho DTQG được thống nhất, rõ ràng, phù hợp với quy định hiện hành cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 145/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho phù hợp.

 

 

Bà Khiếu Thị Hương – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tổng cục Dự trữ Nhà nước

 

Giao kế hoạch hàng năm và lập kế hoạch tài chính 5 năm

Theo bà Khiếu Thị Hương: “Trước hết, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 Thông tư nhằm cụ thể hơn nội dung về kiểm tra việc phân bổ, giao kế hoạch, dự toán chi DTQG hàng năm”.

Theo đó, dự thảo đề xuất bổ sung nội dung quy định về văn bản phân bổ, giao kế hoạch, dự toán của các bộ, ngành quản lý hàng DTQG phải gửi về Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) để kiểm tra việc phân bổ, giao kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước về DTQG.

Dự thảo quy định: “Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản phân bổ của thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia, Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) có trách nhiệm yêu cầu thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia điều chỉnh lại đối với trường hợp phân bổ không đúng danh mục, không đúng tổng mức và chi tiết theo từng nội dung chi về dự trữ quốc gia đã được giao; không đúng chính sách, chế độ quy định”.

Đặc biệt, bà Hương cho biết, dự thảo đã đề xuất bổ sung nội dung thêm nội dung về lập kế hoạch tài chính, ngân sách về dự trữ quốc gia 5 năm theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước; theo đó dự thảo quy định: “Cùng với kỳ lập kế hoạch dự trữ quốc gia 5 năm, các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia lập kế hoạch tài chính 5 năm chi cho dự trữ quốc gia”; “Kế hoạch tài chính 5 năm chi cho dự trữ quốc gia được lập theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn...”.

Quy định rõ quản lý vốn bán, mua hàng dự trữ quốc gia

Để quản lý chặt chẽ nguồn vốn bán hàng dự trữ quốc gia, bà Khiếu Thị Hương cũng cho biết, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung: “Trường hợp chưa mua hàng ngay, trong thời hạn 20 ngày sau khi kết thúc đợt bán hàng, các đơn vị thuộc bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia và Tổng cục Dự trữ Nhà nước được giao nhiệm vụ bán hàng dự trữ quốc gia phải nộp số tiền bán hàng dự trữ quốc gia vào tài khoản tiền gửi vốn dự trữ quốc gia do bộ, ngành hàng dự trữ quốc gia quản lý, hoặc tài khoản tiền gửi vốn dự trữ quốc gia tại Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) quản lý (đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước)”.

Khi có nhu cầu sử dụng số tiền bán hàng đã nộp để thực hiện mua hàng dự trữ quốc gia, các đơn vị đề nghị Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia, hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước) cấp vốn mua hàng theo đúng quy định.

Trường hợp vốn bán hàng dự trữ quốc gia không sử dụng để mua hàng dự trữ quốc gia, các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia và Tổng cục Dự trữ Nhà nước phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt bán hàng, đồng thời báo cáo Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) về số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Đáng chú ý, theo bà Khiếu Thị Hương, dự thảo đề xuất bổ sung quy định đối với số tiền thu được từ bán hàng đã nộp vào tài khoản tiền gửi vốn DTQG mà chưa sử dụng hết trong năm, bộ, ngành quản lý hàng DTQG có trách nhiệm lập hồ sơ gửi Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Tổng cục Dự trữ Nhà nước thẩm định, đối chiếu với Kho bạc Nhà nước để thông báo cho bộ, ngành quản lý hàng DTQG chuyển số dư tiền gửi sang năm sau tiếp tục thực hiện để mua hàng DTQG hoặc nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Liên quan đến việc cấp vốn mua hàng DTQG, bà Khiếu Thị Hương chia sẻ, nội dung sửa đổi đáng chú ý là quy định cụ thể về thời gian và việc xác nhận số dư dự toán theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, cụ thể: “Trường hợp dự toán chi mua hàng DTQG đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước chưa thực hiện hoặc chưa chi hết, chậm nhất đến hết ngày 05 tháng 02 năm sau, các bộ, ngành quản lý hàng DTQG có văn bản đề nghị chuyển số dư dự toán gửi Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Chậm nhất ngày đến hết ngày 10 tháng 02 năm sau, Tổng cục Dự trữ Nhà nước có văn bản gửi với Kho bạc nhà nước để Kho bạc Nhà nước đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, thông báo cho các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, đồng thời gửi bản thông báo về Tổng cục Dự trữ Nhà nước để phối hợp thực hiện”.

Ngoài các nội dung trên, bà Khiếu Thị Hương cũng cho biết, dự thảo thông tư cũng đề xuất sửa đổi về chi phí bảo hiểm đối với kho, hàng DTQG, chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia tại cửa kho, chi phí xuất, cấp hàng DTQG để cứu trợ, hỗ trợ và viện trợ, chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia cho phù hợp với quy định hiện hành về hình thức chi ngân sách nhà nước bằng lệnh chi tiền.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung tại thông tư không phát sinh thủ tục hành chính giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức, cá nhân; đáp ứng yêu cầu của Chính Phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

 

                Nguyễn Quang Khải – Nguyễn Hồng SâmCác tin đã đưa ngày: