Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển 752,685 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Tuyên Quang học kỳ II năm học 2020-2021

(08/04/2021)

          A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

     - Địa chỉ: Số 186 - Đường Quang Trung - TP Tuyên Quang -Tỉnh Tuyên Quang

    - Điện thoại: 02073.874.968  - Fax: 02073.874.959

2. Tên chủ đầu tư:  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

3. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 752,685 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Tuyên Quang học kỳ II năm học 2020-2021;

5. Giá gói thầu: 198.223.900 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm chín mươi tám triệu, hai trăm hai mươi ba nghìn chín trăm đồng)

          B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu[nội dung sẽ đăng tải]

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(Đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 752,685 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Tuyên Quang học kỳ II năm học 2020-2021

198.223.900

Ngân sách nhà nước

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Từ ngày 06/4/2021 đến hết ngày 07/4/2021

Hợp đồng trọn gói

Hoàn thành giao nhận đến ngày 15/4/2021

 Các tin đã đưa ngày: