Chi cục DTNN Tiên Sơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo , sửa chữa nhà công vụ kho Lim và nhà VS, cầu bê tông kho Suối Hoa

(25/11/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn

- Địa chỉ: Thị trấn Lim - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223837392;   Fax: 02223837392

      2. Tên gói thầu: “Cải tạo , sửa chữa nhà công vụ kho Lim và nhà VS, cầu bê tông kho Suối Hoa  - Chi cục DTNN Tiên Sơn”

3. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn

4. Tổng mức đầu tư: 37.920.000đ

Bằng chữ: (Ba mươi bảy triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng).

5. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

       6. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 46/QĐ-CCDTTS ngày 25/11/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Gói thầu: Cải tạo, sửa chữa nhà công vụ kho Lim và nhà VS, cầu bê tông kho Suối Hoa  - Chi cục DTNN Tiên Sơn”

 

B. Nội dung thông báo:

 

S

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cải tạo , sửa chữa nhà công vụ kho Lim và nhà VS, cầu bê tông kho Suối Hoa  - Chi cục DTNN Tiên Sơn

37.920.000 đ

(Ba mươi bảy triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng)

NSNN

Chỉ định

thầu rút gọn

30/11/2020

Trọn gói

15 ngày

 Các tin đã đưa ngày: