Chi cục DTNN Hòa Vang thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp và vệ sinh môi trường sau khi xuất gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam đợt 2 học kỳ I năm học 2020-2021

(20/11/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang.

- Địa chỉ: Xã Hòa Phong - huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3846486

- Fax: 0236-3846486.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị: Quyết định số 68/QĐ-CCDTHV ngày 18/11/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang: “Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp, vệ sinh môi trường sau khi xuất gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam đợt 2 học kỳ I năm học 2020-2021”

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp, vệ sinh môi trường sau khi xuất gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam đợt 2 học kỳ I năm học 2020-2021

41.353.650 đồng

(Bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu, ba trăm năm mươi ba ngàn, sáu trăm năm mươi đồng)

Ngân sách nhà nước giao năm 2020

Chỉ định trực tiếp.

- Từ ngày 23/11/2020

Theo đơn giá cố định, không thay đổi đơn giá trong suốt quá trình thực hiện

Trước ngày 30/11/2020

 Các tin đã đưa ngày: