Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Ninh Bình học kỳ II năm học 2019-2020

(19/11/2020)

A. Thông tin chung:                                                                                           

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

- Địa chỉ: Khu Đô thị Đồng Quýt - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 0228 3845 149           - Fax: 0228 3842 081.

2. Tên dự toán: Chi hoạt động thường xuyên.

3. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Ninh Bình học kỳ I năm học 2020-2021.

4. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 521/QĐ-CDTHNN ngày 19/11/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển gạo cấp cho tỉnh Ninh Bình để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020-2021.

5. Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

6. Giá gói thầu: 19.955.476 đồng (Bằng chữ: Mười chín triệu, chín trăm năm mươi năm nghìn, bốn trăm bảy mươi sáu đồng), (Giá đã bao gồm thuế V.A.T).

7. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

B. Nội dung của kế hoạch Lựa chọn nhà thầu:

Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 Cung cấp dịch vụ vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh

tỉnh Ninh Bình học kỳ II năm học 2019-2020

 

Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

I

Gói thầu dịch vụ phi tư vấn

 

 

 

 

 

 

 

Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Ninh Bình học kỳ I năm học 2020-2021

 

          19.955.476

 

  NSNN

 

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 11
năm 2020

Trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 30/11/2020

 

      Tổng cộng

19.955.476

         

 Các tin đã đưa ngày: