Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc và nhà bảo vệ

(29/11/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258.3889669. Fax: 0258.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

2. Tên công trình: Nhà văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 301/QĐ-CDTNTB ngày      26/11/2019 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc và nhà bảo vệ.  

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

5. Tổng mức đầu tư:  168.724.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm hai mươi bốn nghìn đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Số

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu xây lắp: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc và nhà bảo vệ.

159.766.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 11 năm 2019

Trọn gói

20 ngày

Tổng giá các gói thầu

159.766.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: