Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo trần tôn kho tiệp 2 điểm kho Hòa Bình

(29/11/2019)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258.3889669. Fax: 0258.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

2. Tên công trình: Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 Quyết định số 303/QĐ-CDTNTB ngày 26/11/2019 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên, hạng mục: Cải tạo trần tôn kho tiệp 2 điểm kho Hòa Bình.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

5. Tổng mức đầu tư:  750.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Số

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu xây lắp số 1: Cải tạo trần tôn kho tiệp 2 điểm kho Hòa Bình

692.491.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 11 năm 2019

Trọn gói

20 ngày

2

Gói thầu số 2: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 1

22.748.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 11 năm 2019

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu xây lắp số 1

Tổng giá các gói thầu

715.239.000

 

 

 

 

 

 

 



Các tin đã đưa ngày: